Obowiązuje od 01.01.2021r.

Regulamin Sklepu Internetowego F.H.U. KAPI Adam Kapka 

I. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-kapi.pl prowadzony jest przez F.H.U. KAPI Adam Kapka z siedzibą w Rogale 33A, 23-414 Majdan Stary, NIP 918-205-49-04, REGON 364077443. e-mail sklep@e-kapi.pl, nr telefonu 84 307 07 77.

II. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.e-kapi.pl są przetwarzane przez F.H.U. KAPI Adam Kapka z siedzibą w Rogale 33A, 23-414 Majdan Stary.

2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić F.H.U. KAPI Adam Kapka realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-kapi.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Przy sprzedaży TAX-FREE doliczana jest opłata w wysokości 2% wartości zamówienia.

IV. Zamówienia

1. Sklep internetowy www.e-kapi.pl umożliwia Klientom:

  1) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.e-kapi.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,

  2) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym,

2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.e-kapi.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez F.H.U. KAPI Adam Kapka.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „Przygotowanie w toku”

6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 59– 66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach płatności, w której kwota należności ogółem stanowi co najmniej 15 000 zł brutto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez klienta warunków przedstawionych przez Komputronik S. A. w restrukturyzacji. Płatność za ww. towary może nastąpić:

  1) w przypadku klientów, będących podatnikami podatku od towarów i usług, z rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonych w walucie polskiej. Płatność powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

  2) w przypadku pozostałych klientów, wyłącznie z rachunku płatniczego klienta, który umożliwi F.H.U. KAPI Adam Kapka identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

V. Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.e-kapi.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1) czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, na który to czas wskazano w pkt 2) poniżej;

2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, F.H.U. KAPI Adam Kapka wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez F.H.U. KAPI Adam Kapka).

5. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

6. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT (dokument w postaci elektronicznej) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów także dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, F.H.U. KAPI Adam Kapka zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  1) Przed wydaniem towaru klientowi:

  •     Przelewem na rachunek bankowy F.H.U. KAPI Adam Kapka,
  •     kartą kredytową,
  •     Poprzez system szybkich płatności Tpay lub Paynow

  2) W momencie odbioru towaru:

  •     Gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu F.H.U. KAPI Adam Kapka,
  •     gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, kartą kredytową lub szybkim przelewem, klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

    a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

    b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. F.H.U. KAPI Adam Kapka nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez F.H.U. KAPI Adam Kapka.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z F.H.U. KAPI Adam Kapka. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

10. F.H.U. KAPI Adam Kapka nie stosuje polityki towarów zastępczych.

11. Postanowienia pkt. VII niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

VIIa. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami

1. F.H.U. KAPI Adam Kapka dopuszcza możliwość zwrotu Produktu nowego, nie noszącego śladów użytkowania, zakupionego przez klientów niebędących konsumentami, w szczególności w przypadku zaistnienia błędu klienta w zamówieniu polegającego na zakupie niewłaściwego produktu lub jego błędnej ilość, na zasadach wskazanych w niniejszym rozdziale, w tym w szczególności określonych zgodnie z ust. 7

2. F.H.U. KAPI Adam Kapka nie przyjmuje zwrotów: produktów używanych, produktów wyprzedażowych i z oferty Outlet, - produktów spoza oferty sprowadzanych na specjalne zamówienie.

3. Zgłoszenie zwrotu powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania Produktu przez klienta. F.H.U. KAPI Adam Kapka zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu dokonanego po upływie tego terminu.

4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest jego wcześniejsze rejestracja przez klienta oraz autoryzacja przez F.H.U. KAPI Adam Kapka.

5. F.H.U. KAPI Adam Kapka rozpatrzy zwrot w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej przesyłki od klienta.

6. F.H.U. KAPI Adam Kapka zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z obsługą zwrotów zarówno w przypadku ich uwzględnienia, jak i nieuwzględnienia.

7. Postanowień pkt VIIa niniejszego Regulaminu nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z Obowiązuje od 01.01.2021r. 7 treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

VIII. Gwarancja i rękojmia

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy F.H.U. KAPI Adam Kapka, z siedzibą w Rogale 33A, 23-414 Majdan Stary, NIP 918-205-49-04, REGON 364077443, a klientami.

2. F.H.U. KAPI Adam Kapka ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. F.H.U. KAPI Adam Kapka udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.

4. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany na stronie internetowej w polu „gwarancja” informacją o gwarancji w serwisie zewnętrznym i wyrażony w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży w postaci GPxx, nie podlega gwarancji F.H.U. KAPI Adam Kapka i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta względem F.H.U. KAPI Adam Kapka wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Zgłaszając wadę towaru klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, F.H.U. KAPI Adam Kapka rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.

7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji serwisu wymiana lub zwrot ceny.

8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez klienta lub podmiot inny niż F.H.U. KAPI Adam Kapka; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami F.H.U. KAPI Adam Kapka i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami F.H.U. KAPI Adam Kapka i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, F.H.U. KAPI Adam Kapka stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, F.H.U. KAPI Adam Kapka poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez F.H.U. KAPI Adam Kapka kosztów.

11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

12. Jeśli klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy F.H.U. KAPI Adam Kapka ma prawo odmówić spełnienia żądania klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla klienta wymianę produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.

13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 F.H.U. KAPI Adam Kapka ma prawo odmówić spełnienia żądania klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach F.H.U. KAPI Adam Kapka zaproponuje klientowi inne rozwiązanie.

14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe wyłączenie dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

15. Należy zachować dowód zakupu produktu wydany przez sprzedawcę.

16. F.H.U. KAPI Adam Kapka nie ma obowiązku dostarczenia klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

17. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

IX. Procedura reklamacji

1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:

  1) roszczeń z tytułu gwarancji,

  2) roszczeń z tytułu rękojmi.

2. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez F.H.U. KAPI Adam Kapka oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

3. F.H.U. KAPI Adam Kapka rozpatruje reklamacje w ciągu:

  1) 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odstąpienia od umowy sprzedaży lub 30 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z realizacją roszczeń z tytułu rękojmi,      2) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

4. Jeśli oświadczenie klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, F.H.U. KAPI Adam Kapka niezwłocznie zwróci się do klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje F.H.U. KAPI Adam Kapka.

6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.

7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:

  1) klient może wysłać sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dogodnej dla siebie firmy spedycyjnej,

  2) klient może dostarczyć towar własnym staraniem do siedziby F.H.U. KAPI Adam Kapka.

8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, klient powinien dostarczyć towar do F.H.U. KAPI Adam Kapka w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu do serwisu.

9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym F.H.U. KAPI Adam Kapka i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

10. F.H.U. KAPI Adam Kapka rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w F.H.U. KAPI Adam Kapka. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, F.H.U. KAPI Adam Kapka może żądać zwrotu kosztów przesyłki.

12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi klient. W przypadku, gdy klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.

13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, F.H.U. KAPI Adam Kapka wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, F.H.U. KAPI Adam Kapka jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

X. Serwis

1. Adres, pod którym należy składać reklamacje: F.H.U. KAPI Adam Kapka - SERWIS ul. Krzeszowska 62/5 piętro

2. Kontakt z serwisem: sklep@e-kapi.pl tel. 84 307 07 77, 660 479 316.

XI. Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, F.H.U. KAPI Adam Kapka korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2. F.H.U. KAPI Adam Kapka ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. F.H.U. KAPI Adam Kapka informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

4. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres office@e-kapi.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

8. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Korzystanie ze sklepu internetowego e-kapi.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

  4) do otwarcia faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

10. F.H.U. KAPI Adam Kapka nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.e-kapi.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (F.H.U. KAPI Adam Kapka z siedzibą w Rogale 33A, 23-414 Majdan Stary, NIP 918-205-49-04, REGON 364077443. e-mail sklep@e-kapi.pl, nr telefonu 84 307 07 77.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Adresat [F.H.U. KAPI Adam Kapka z siedzibą w Rogale 33A, 23-414 Majdan Stary,]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)1

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

1 Zapisy dotyczące konsumentów zawarte w niniejszym formularzu dotyczą także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG. 

Śledź nas na Facebooku